See Учебни програми

Образователен модел (Bsc)

Образователният модел на Университета на Твенте се характеризира с обединяването на образование, основаващо се на проекти, с други преподавателски методи в тематични учебни единици за студенти редовно обучение, тоест модули. Проектът е в основата на всеки модул. С програмирането на другите модулни компоненти около тези проекти се създава интегриран комплекс. Учебните потребности на студентите се ръководят предимно от проекта, в който те могат също така да прилагат знанията, придобити от компонентите на останалите модули. В даден модул различните компоненти са логично обединени около един централен предмет или тема. Различните дисциплини могат да се срещнат в рамките на една тема. Например реалистичното задание, зададено на група от студенти, може да предполага до известна степен владеенето на познания от различни дисциплини. Групата след това придобива тези познания възможно най-независимо, макар и под наблюдението на обучаващ. Някои познания също така може да се предлагат чрез пряк инструктаж, но само ако има конкретна причина за това. Такъв може да е случаят, ако „прагът на разбиране“ изглежда (твърде) висок, например защото той се счита за източник на вдъхновение или поради това, че се изисква владеенето на по-обширен контекст. Първият модул също включва по-всеобхватна тема. През учебната година 2013 – 2014 г. това е спортът. Всеобхватната тема позволява на студентите да получат по-широк аналитичен поглед върху това как различни дисциплини могат да подхождат към една и съща тема.

Открийте къде е силата ви: изследовател, проектант или мениджър

Университетът на Твенте се придържа към възгледа, че завършилите го студенти следва да са се развили в три професионални роли: изследовател, проектант и мениджър. Тези роли взаимно се допълват. При изпълнението на проекти в хода на бакалавърската програма студентите полагат академичните основи за всяка една роля. Допълнителна специализация в някоя от тях е резервирана за магистърската степен. Развитието на една или повече роли е в сърцето на всеки един проект. Със следването на различни модули и с поемането на различни роли в проектните групи, студентите могат да открият къде са съсредоточени техните таланти и предпочитания.

Ето няколко примера за предлаганите от нас Програми за бакалавър на науките на английски език: